Το ΑΚΟΜΜ. - ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε ΟΤΑ , αποτελεί την Ομάδα Τοπικής Δράσης εφαρμογής της κοινοτικής πρωτοβουλίας LEADER, στην περιοχή του ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ από το 1992.

Ιδρύθηκε το 1988 με την επωνυμία «Αναπτυξιακό Κέντρο Ορεινού Μυλοποτάμου και Μαλεβυζίου Ανώνυμη Εταιρία (Α.Κ.Ο.Μ-Μ. Α.Ε ), με ιδρυτικούς μετόχους το Δήμο Ανωγείων, την κοινότητα Αξού, την κοινότητα Γωνιών και τον Αγροτικό Βιοτεχνικό Συνεταιρισμό Ανωγείων. Από την αρχή της ίδρυσης της, η εταιρία αποτελεί το σημαντικότερο αναπτυξιακό εργαλείο της ευρύτερης περιοχής.

Το 1991 και με αφορμή τον σχεδιασμό για την LEADER, πραγματοποιήθηκε ένας σημαντικός κύκλος συζητήσεων και προβληματισμών από την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλους επιχειρηματικούς και κοινωνικούς φορείς της ευρύτερης περιοχής του ορεινού όγκου του Ψηλορείτη. Σε αυτές τις συζητήσεις ως αποτέλεσμα υπήρξε η κοινή διαπίστωση ότι πρέπει να ενδυναμωθεί η εταιρία ως το μοναδικό όργανο έκφρασης της ομοιογένειας του Ψηλορείτη σε κοινωνικά, πολιτιστικά, οικονομικά και γεωφυσικά χαρακτηριστικά.

Σε αυτήν την κατεύθυνση πραγματοποιήθηκε η συμμετοχή στην εταιρία όλων των Δήμων και κοινοτήτων αλλά και άλλων κοινωνικών και επιχειρηματικών φορέων με την ανάλογη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου. Έτσι οι μέτοχοι αυξάνονται από 4 σε 42.

Το 2000 η εταιρία τροποποιεί τον διακριτικό της τίτλο σε Α.Κ.Ο.Μ.Μ. - ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ Α.Ε , ενώ το 2007 τροποποιεί το καταστατικό της, με σκοπό την προσαρμογή της σε Αναπτυξιακή Εταιρία ΟΤΑ, σύμφωνα με τον Ν. 3463/2006, και μετονομάζεται σε Α.Κ.Ο.Μ.Μ. - ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε ΟΤΑ .

Σήμερα στη μετοχική σύνθεση περιλαμβάνονται μέτοχοι όπως ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, συνεταιρισμοί και ενώσεις, πολιτιστικοί και αθλητικοί φορείς, γυναικείοι συνεταιρισμοί, χρηματοπιστωτικά και τεχνολογικά ιδρύματα.

Το ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ υπήρξε επίσης ο καταλυτικός παράγοντας για την ενδυνάμωση αλλά και την δημιουργία σχέσεων και μηχανισμών που στηρίζουν την αναπτυξιακή διαδικασία όπως είναι το ΦΥΣΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ (Παγκόσμιο Γεωπάρκο της UNESCO) , επιχειρηματικά δίκτυα και τοπικά σύμφωνα ποιότητας, το Δίκτυο των Δήμων του Ψηλορείτη κ.α.

Αυτή τη προγραμματική περίοδο 2014-2020 υλοποιούνται προγράμματα και έργα τα οποία συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων και της στρατηγικής για την ανάπτυξη της περιοχής του Ψηλορείτη.

Ιδιαίτερο ρόλο σε αυτή την κατεύθυνση έχει το πρόγραμμα LEADER το οποίο παρά τις τροποποιήσεις και αλλαγές που έχει υποστεί παραμένει στον κεντρικό πυρήνα του η εναλλακτική αναπτυξιακή πρόταση που έχει ως βασικό χαρακτηριστικό την από τα κάτω προς τα πάνω προσέγγιση.

Για αυτό το λόγο κρίναμε ότι να υπάρχει ένα άπλετος χώρος στην ιστοσελίδα της εταιρίας για να το φιλοξενήσει, ιδιαίτερα αυτή τη περίοδο που το πρόγραμμα υλοποιείται ως πολυταμειακό.

Η εταιρία μας σε αυτό το πλαίσιο υλοποιεί :
1. Το Μέτρο 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020 (ΤΑΠΤοΚ ή CLLLD LEADER / ΕΓΤΑΑ) το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο (ΕΓΤΑΑ)
2. Την προτεραιότητα 4 του ΕΠΑΛΘ 2014 – 2020 (ΤΑΠΤοΚ ή CLLLD LEADER/ETΘΑ) που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ)
3. Τον άξονα προτεραιότητας 5 του ΕΠ Κρήτη 2014 – 2020 (ΤΑΠΤοΚ ή CLLLD LEADER/ΕΚΤ) που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)